Related Post

7 Replies to “Bán kei 5ctr phú thọ jei ám mắt trâu lưng xanh”

  1. Cho e hỏi mắt trâu phú thọ có mấy loại vậy ,lưng xanh vậy có lưng trắng không

  2. Sơn cầm bán hàng rất chi là bố láo gia đình mày sẽ có cái kết cục ko có hậu,ám mtpt giờ lại dẻ ra cái chữ lưng xanh dể lừa người mới choi dể bán dắt hơn thằng mất giậy

Comments are closed.