Related Post

3 Replies to “Bơm cát. Sắp mặt với ghe cát.”

  1. Cần một đội khai thác hút cát, đã có giấy phép khai thác, trữ lượng lớn, làm lâu dài. Liên hệ để thương lượng giá khai thác

Comments are closed.