Related Post

3 Replies to “Cách giúp chơi Minecraft giảm LAG”

  1. trong cái phần Windows Tank ManaGer chọn Realtime giảm lag Thật mà mau hư mấy lắm
    chọn High là đc rồi

Comments are closed.