Related Post

3 Replies to “Chỉnh khổ slide power point Cỡ (size) và chiều các trang”

  1. hướng dẫn tào lao. cái người ta cần là 1 dọc 1 ngang cơ . còn ấn phát cả lô nó biến thì ko cần hướng dẫn đâu.

Comments are closed.