Related Post

37 Replies to “Đồng hồ đếm ngược trong Power Point – Hướng dẫn cách làm đếm ngược trong Powerpoint”

 1. Sub dem_nguoc()

  Dim oshp As Shape

  Dim oshpRng As ShapeRange

  Dim osld As Slide

  Dim oeff As Effect

  Dim i As Integer

  Dim Iduration As Integer

  Dim Istep As Integer

  Dim dText As Date

  Dim texttoshow As String

  On Error GoTo errhandler

  If ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Count > 1 Then

  MsgBox "Hay chon mot doi tuong la shape!"

  Exit Sub

  End If

  Set osld = ActiveWindow.Selection.SlideRange(1)

  Set oshp = ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1)

  oshp.Copy

  Istep = 1 'thoi gian nhay tung hinh

  Iduration = 120 'so giay can dem

  For i = Iduration To 0 Step -Istep

  Set oshpRng = osld.Shapes.Paste

  With oshpRng

  .Left = oshp.Left

  .Top = oshp.Top

  End With

  dText = CDate(i 3600 & ":" & ((i Mod 3600) 60) & ":" & (i Mod 60))

  If Iduration < 60 Then

  texttoshow = Format(dText, "Ss")

  Else

  If Iduration < 3600 Then

  texttoshow = Format(dText, "Nn:Ss")

  Else

  texttoshow = Format(dText, "Hh:Nn:Ss")

  End If

  End If

  oshpRng(1).TextFrame.TextRange = texttoshow

  Set oeff = osld.TimeLine.MainSequence _

  .AddEffect(oshpRng(1), msoAnimEffectFlashOnce, , msoAnimTriggerAfterPrevious)

  oeff.Timing.Duration = Istep

  Next i

  oshp.Delete

  Exit Sub

  errhandler:

  MsgBox "*ERROR* – Ban chua chon doi tuong?"

  End Sub

 2. anh oi em muon sau so 0 ket thuc thi co tieng chuong reo
  cai ntn de sau so 0 la co tieng chuong luon ha anh

 3. xin hỏi có chỉnh hiệu ứng để có thể dừng đồng hồ tại giây bất kì không?
  ví dụ hs tìm được câu trả lời trước khi hết giờ

 4. xin chào anh/chị !
  tôi rất thích coi hướng dẫn cách làm animation trong p point youtube của anh/chị
  xin cho hỏi tôi thích đoạn phim này {xem link) o biết họ đã dùng software nào tạo ra nó ?
  xin cảm ơn hồi âm.
  https://vtc.vn/xe-di-tu-bac-vao-nam-phai-tra-bao-nhieu-phi-bot-d343675.html

 5. Coi mấy bài hướng dẫn, thấy bài này là dễ hiểu mà làm nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

 6. ad cho e hỏi là e làm đầy đủ các bước giống ad nhưng khi làm số tiếp theo phần tròn ở ngoài k mất thì làm tn ạ

Comments are closed.