Related Post

2 Replies to “Đường lối công nghiệp hóa trước đổi mới”

  1. Tại sao k nói sâu hơn về mục tiêu CNH ở miền Bắc năm 1960 – 1975 và mục tiêu trên cả nước từ 175 – 1985? Chia ra 2 phần nói sẽ sâu hơn là gộp chung nói tắt

Comments are closed.