Excel: Hướng dẫn tìm chữ trong excel sử dụng Search và If kết hợpSearch excel
Cú pháp
SEARCH(find_text,within_text,[start_num])
SEARCHB(find_text,within_text,[start_num])
Hàm SEARCH và SEARCHB có các đối số sau đây:
find_text Bắt buộc. Văn bản bạn muốn tìm.
within_text Bắt buộc. Văn bản mà trong đó bạn muốn tìm kiếm giá trị của đối số find_text.
start_num Tùy chọn. Số thứ tự của ký tự trong đối số within_text mà từ đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post