Related Post

9 Replies to “Hiển thị danh sách lần lượt trong Powerpoint”

  1. Mình không tìm thấy hiệu ứng one by one trong powerpoint 2010. MOng bạn chỉ giúp. Cảm ơn bạn

  2. SAO CỦA KHÔNG CÓ MỤC ĐÓ NHỈ?? CHỈ MÌNH VỚI ( ONE BY ONE) MỤC ĐÓ CỦA MINH TÌM MÃI K THẤY

Comments are closed.