Related Post

35 Replies to “Học bảng chữ cái tiếng Nhật hiragana và katakana qua bài hát (aiueo song)”

 1. A i u e o
  Ka ki ku ke ko
  Sa shi su se so
  Ta chi tsu te to
  Na ni nu ne no
  Ha hi hu he ho
  Ma mi mu me mo
  Ya Yu Yo
  Ra ri ru re ro

Comments are closed.