Related Post

8 Replies to “Hướng dẫn cài đặt đế chế chơi qua Lan và Garena”

  1. bn ơi lỗi này là sao the executable you set is not standard,you may not connect to the virtual LAN whith non-standard executable, would you like to star whith compatible mode? Click YES to star whith compatible mode and no to star normally
    d

Comments are closed.