Related Post

12 Replies to “Hướng dẫn cài đặt photoshop cs5 nhanh chóng”

  1. Bạn ơi đến bước bấm install nó để [Administrator privileges are required to install.] phải làm sao?

  2. của mình nó lại ghi là: Please uninstall and reinstall the product. mình cần làm j đây?

Comments are closed.