Related Post

22 Replies to “Những pha xử lý kỹ thuật của Neymar trong fifa online3”

  1. 3:13 là shift + lên + lên + xuống.
    Phím lên ở đây là phim truớc mặt cầu thủ.

  2. nhìn cách ngoặc bống và xoay người thì mình khẳng định 100% game thủ này chơi bằng gamepad

Comments are closed.