Related Post

6 Replies to “Rắn Săn Mồi – Thử Thách Top 1 Cùng Hào Sữa Clan Tàn Sát | slithrer .io #2”

  1. Tao nói thật giới chơi slither tao chi nể Cuoengf viuuu thôi, nó k hack mà nó choei top liên tục, cà 100k điểm, mgoaif ra còn có Trung HP, MY PHAM NHA TRANG, EM GAI QUE, còn mày có nguyên team mà bèo như cức, chơi j có mấy chục k điểm

  2. Gio tao mới biết cái mặt thằng Hào sữ, mặc dù tao choie giết nó hoài, mày nhớ tên" LU CHO NGU AN CUT DI" k Hào, mày có nguyen Team mà k làm gi dc tao

Comments are closed.