Related Post

3 Replies to “Tách số nhà ra khỏi địa chỉ trong Excel 2013”

  1. File excel gửi qua mail khi tải về máy không chỉnh sửa được thì phaỉ làm sao để chỉnh sửa hả anh?

  2. làm được phần số nhà… còn tên đường bị lỗi. ad giúp với
    vd: – lý chính thắng
    – hý hùng thắng ( thay vì hùng vương )

Comments are closed.