Related Post

7 Replies to “Tạo trang bìa – đường khung viền trang bìa đẹp cho báo cáo”

  1. Làm sao để có thể đóng khung tất cả vd: 30trang
    Và làm sao để viết đc thêm mấy dòng ở cuối nhưng ở ngoài khung thế ad
    Vd như thêm số trang ấy
    Thank

Comments are closed.