Related Post

29 Replies to “Thẻ biến hình | Danh tướng 3Q VNG”

  1. Em trông này tướng hấp dẫn quá ai mà sỡ hữu được chắc ngày nào cũng ấy ấy 2,3lần 1ngày.

  2. 0:38 sao bấm biến hình thẻ Tào nhân mà không thấy tào nhân đâu ? Quảng cáo lag à ?
    P/S: 0:37 ACC có hứ chử đỏ luôn mà chả gắn món đồ nào

  3. 0:11 ahahahahhah😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

Comments are closed.