Related Post

29 Replies to “Truyện ma kinh dị – CHIẾC QUAN TÀI CHÔN ĐỨNG – Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn 2017”

  1. Dm ad đừng mang ng khác ra để câu view,rẻ rách quá,tự đứng lên bằng đôi chân mình đi.

  2. Đừng có lấy xức lao động của người khác ra để lấy lợi cho bản thân hèn nhục lắm

  3. Ủa sao để truyện Nguyễn Ngọc Ngạn mà giọng cha nào đọc vậy. Mượn danh tính người khác vậy report đi mọi người

  4. Truyện tào lao ,chẳng đâu vào đâu, kết thúc chẳng biết luôn..lừa và coi thường đọc giả ..dẹp quách cho xong..

Comments are closed.